เพื่อนของเรา

 

Sister
ศูนย์ซิสเตอร์(TG Center)
ศูนย์ซิสเตอร์(TG Center) คือโครงการที่สาวประเภทสองเป็นผู้นำหลักในการดำเนินงาน เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับสาวประเภทสองแห่งแรกในประเทศไทย
   
Mplus

มูลนิธิเอ็มพลัส (Mplus Thailand)
เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และกะเทยหรือสาวประเภทสองมีสุขภาวะทางเพศที่ดีขึ้นอย่างรอบด้าน

   
TLBZ

Thai LadyBoYz (TLBZ)
เว็บบอร์ดชุมชน Transgender แห่งแรกในประเทศไทย

   
Sapaan

กลุ่มสะพาน
กลุ่มสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิหญิงรักหญิง

   
WHAF

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
สุขภาพ ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง และสิทธิในสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชนของคนทุก คน

   
RSAT

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
เป็น องค์กรที่ทำงานในประเด็นความหลากหลายทางเพศ มีบุคลากรและเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและสร้างความ เข้าใจต่อสังคม

   
HRS

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มุ่ง สู่ความเป็นสถาบันที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคม ไทย” โดยยึดในหลักการเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และเคารพคุณค่าแห่งสิทธิเสรีภาพตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในสังคม

   
Lovepattaya

Love Pattaya
เว็บไซต์ ชุมชนหญิงรักหญิง โดยหญิงรักหญิง เพื่อหญิงรักหญิงที่รวบรวมสาร ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ และห้องสนทนา ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

   
TGASIA

 

 

TransgenderASIA
แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ Transgender ในระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)chps1
เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นหน่วยประสานงานทางวิชาการ ศึกษาวิจัย ประเมินผลเชิงนโยบายด้านสุขภาพ ในมิติทางสังคมอย่างเป็นบูรณาการ การให้ความคิดเห็นต่อสาธารณะในการแก้ไขปัญหาหรือการร่างกฎหมายด้านสุขภาพ รวมทั้งการจัดการอบรมให้กับบุคลากร องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชน ปัจจุบันโครงการจัดตั้งฯ ดำเนินงานด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ ร่วมกับเครือข่ายหลายสาขาวิชาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะการเป็นองค์กรผู้นำในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพทางเพศ และเพศวิถี
   

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com