ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย TVT project

ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

โครงการวิจัย “การเคารพต่อสาวประเภทสองโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศในทั่วโลก” ซึ่งเครือข่ายสาวประเภทสองในยุโรปได้จัดทำขึ้นร่วมกับเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance) โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ เพื่อให้ข้อมูลแก่องค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆของคนข้ามเพศ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างอำนาจแก่ชุมชนต่างๆ ของคนข้ามเพศ คำถามเพื่อใช้ในการสำรวจนี้จะคลอบคลุมเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ในบริบทต่างๆทางสังคม เช่น การทำงาน ด้านสาธารณสุข ครอบครัว เพื่อน ความยุติธรรมทางอาญา โรงเรียน ศาสนา และชุมชน

การศึกษาในครั้งนี้จัดทำขึ้นในปี 2557 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนข้ามเพศจำนวน 202 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยนักกิจกรรมและนักรณรงค์เพื่อสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศชาวไทย จำนวน 30 คน มีส่วนร่วมในโครงการนี้ที่ผ่านมาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนข้ามเพศในประเทศไทยมีน้อยมากการวิจัยนี้จึงแสดงข้อมูลทางยุทธศาสตร์ในการรณรงค์เพื่อสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศในประเทศไทย นอกจากนี้นักวิจัยยังได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำการวิจัยจากการเข้าร่วมในกระบวนการการวิจัยนี้อีกด้วย

 

download-buttons

2TVT-report

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com