แถลงการณ์ องค์กรสิทธิมนุษยชนและสุขภาพเพื่อคนข้ามเพศ

แถลงการณ์ องค์กรสิทธิมนุษยชนและสุขภาพเพื่อคนข้ามเพศ
กรณีองค์การอนามัยโลกถอดถอนภาวะข้ามเพศออกจากหมวดความบกพร่องทางจิตและพฤติกรรม

องค์การอนามัยโลกได้ปรับแก้บัญชีจำแนกโรคสากล ICD-11 ฉบับใหม่ โดยถอดถอนภาวะการข้ามเพศออกจากหมวดความบกพร่องทางจิตและพฤติกรรม (รอการรับรองจากสมัชชาฯ) และได้บรรจุภาวะการข้ามเพศในหมวดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ (Sexual health) ซึ่งจะบรรจุอยู่ในบทที่ 17 ของบัญชีจำแนกโรคสากล ICD-11 ฉบับใหม่นี้ โดยจะมีการใช้คำใหม่ในการจำแนกภาวะการข้ามเพศกับกลุ่มประชากรสองกลุ่ม ดังนี้ เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood) และเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดในวัยเด็ก (Gender Incongruence of Childhood) อย่างไรก็ตาม บัญชีจำแนกโรคสากลนี้ยังคงต้องผ่านการพิจารณาจากสภาสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และหากผ่านการพิจารณา คาดว่าจะเริ่มใช้ทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ โดยเริ่มทำงานรณรงค์และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการยุติการระบุว่ากะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศเป็นความผิดปกติทางจิต หรืออาการเจ็บป่วย (Stop Trans Pathologization) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ร่วมกับองค์กรภาคีที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสุขภาพของคนข้ามเพศ โดย รายชื่อองค์กรภาคีจะปรากฏด้านล่าง ขอร่วมแสดงเจตนารมณ์ ดังต่อไปนี้

1.มูลนิธิฯ และองค์กรภาคี เห็นด้วยและขอแสดงความยินดีกับองค์กรคนข้ามเพศ และพันธมิตรทั่วโลกที่ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นดังกล่าว ทำให้การเป็นบุคคลข้ามเพศถูกถอดถอนจากการวินิจฉัยว่าเป็นความบกพร่องทางจิดและพฤติกรรม

2.มูลนิธิฯ และองค์กรภาคี ขอชื่นชมการทำงานองค์กรคนข้ามเพศ พันธมิตรทั่วโลก และองค์กรอนามัยโลก ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดขึ้น

3.มูลนิธิฯ และองค์กรภาคี ขอเรียกร้องให้หน่วยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการและเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม องค์กรที่ทำงานเพื่อสิทธิและสุขภาพของคนข้ามเพศ และพันธมิตรในกระบวนการดังกล่าว

4.มูลนิธิฯ และองค์กรภาคีจะยังคงดำเนินงานรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมว่าการเป็นคนข้ามเพศและภาวะการข้ามเพศไม่ได้เป็นความบกพร่องทางจิตและพฤติกรรม หรือความผิดปกติ อันสืบเนื่องมาจากแนวคิดทางการแพทย์ที่มีมาอย่างยาวนานในการระบุว่าภาวะการข้ามเพศเป็นอาการเจ็บป่วย หรือเป็นความผิดปกติ โดยการทำงานของมูลนิธิฯ และองค์กรภาคีจะตั้งมั่นบนฐานของสิทธิมนุษยชน และมุ่งเน้นให้คนข้ามเพศได้เข้าถึงบริการสุขภาพ ที่รวมถึงบริการสุขภาพแบบรอบด้านสำหรับคนข้ามเพศที่มีมาตราฐานสากลต่อไป

19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
องค์กรสิทธิมนุษยชนและสุขภาพเพื่อคนข้ามเพศ


รายชื่อองค์กรองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสุขภาพเพื่อคนข้ามเพศ
1. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
2. มูลนิธิซิสเตอร์
3. มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมระหว่างเพศ
4. Asia Pacific Transgender Network (APTN)
5. ศูนย์สุขภาพชุมชนแทนเจอรีน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ภาคีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ (คอนซอร์เทียม)
8. กลุ่มพะยูนศรีตรัง จังหวัดตรัง
9. กลุ่มสตรีศรีวัง
10. กลุ่มเยาวชนศีขรภูมิ (Sikhoraphum Youth)
11. กลุ่มโรงน้ำชา (Togetherness for Equality and Action)
12. กลุ่มเอ็มเฟรนด์อุดรธานี
13. กลุ่มทีค พลังทรานส์
14. กลุ่มนักกิจกรรมรณรงค์สิทธิมนุษยชนเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
15. มูลนิธิเอ็มพลัส
16. สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

TG and WHO
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com