จิบกาแฟ นั่งคุย “กะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ”
websitebanner-TGMedia


จิบกาแฟ นั่งคุย “กะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ”
ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพจัดโดย
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ และ American Jewish World Service - AJWS

“...ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่เราต้องสื่อสารกับสื่อมวลชนว่า เวลาทำข่าวเกณฑ์ทหาร เราไม่อยากให้คุณจับประเด็นเฉพาะเรื่องกะเทยไปเกณฑ์ทหาร โฟกัสไปที่กะเทยรูปร่างหน้าตา แต่อยากให้โฟกัสไปที่มาตรฐาน หรือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารที่มีต่อกะเทยมากกว่า เพราะยิ่งทำข่าวแบบนั้น มันยิ่งเห็นอคติในการนำเสนอความแปลกประหลาด ตลกขบขัน และสร้างบรรทัดฐานให้มีแต่กะเทยสวยเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับ...” โน๊ต-เจษฎา แต้สมบัติ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

ความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และองค์กรด้านความหลากหลายทางเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง การส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้บริโภคและการจัดกิจกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ทำให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคสื่อมวลชนเพื่อให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ละเอียดอ่อนและมีความเข้าใจกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

โดยในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงของการตรวจเลือกทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) องค์กรและภาคีด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศได้ลงสังเกตการณ์ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจเลือกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หากแต่การนำเสนอเรื่องราวของกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศในการเกณฑ์ทหารนั้น ยังพบว่า มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ที่อาจแฝงเร้นด้วยอคติทางเพศแสดงให้เห็นว่าสื่อมวลชนบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิทางเพศในมิติเพศสภาพและเพศวิถี

การสร้างพื้นที่ให้ผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศและสื่อมวลชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น ผู้จัดงานจึงได้กำหนดจัดงาน จิบกาแฟ นั่งคุย “กะเทยเกณฑ์ทหาร ผ่านสื่อ” ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

วัตถุประสงค์
•เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องในการนำเสนอเรื่องกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศในสื่อ
•เพื่อแสวงหาแนวทางการนำเสนอผ่านสื่อที่เป็นมิตร
•เพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรระหว่างกลุ่มผู้บริโภคและสื่อมวลชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
•ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจเรื่องกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศในสื่อ
•ได้แนวทางการนำเสนอกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศผ่านสื่อที่เป็นมิตร
•ได้เครือข่ายกัลยาณมิตรระหว่างกลุ่มผู้บริโภคและสื่อมวลชน

สถานที่จัดงาน โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

กลุ่มเป้าหมาย สื่อมวลชน ผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน / รับชา กาแฟ

09.30 –10.00 น. จุดเริ่มจิบ
ทักทาย โดย อาจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์
ต้อนรับ โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

10.00-10.30 น. เส้นทาง “กะเทยไทยในการเกณฑ์ทหาร”
โดย คุณเจษฎา แต้สมบัติ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

10.30 – 12.30 น. จับเข่าคุย กะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ โดย
1) ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กสทช.
2) ผู้แทน กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม
3) อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการ และพิธีกร ช่อง Voice TV
4) อ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ดำเนินการโดย คุณนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

พิธีกรตลอดทั้งงาน คุณเจนวิทย์ เชื้อสาวะถี

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

PosterTransgender Media

ปฏิทินกิจกรรม

March 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com