Nicha

Nichaณิชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส ในปี 2012 และสนใจงานด้านสิทธิของกะเทยเนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกะเทย ประกอบกับการชักชวนของเพื่อนๆ ในระดับมหาวิทยาลัยจึงเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับกะเทย และสื่อสารสังคมวงกว้างให้มีความมีความเข้าใจในวิถีชีวิตและตัวตนของกะเทย มุ่งหวังให้เกิดการลดการตีตรา การเลิอกปฏิบัติ และความรุนแรงต่อกะเทยในสังคมไทยค่ะ
2013-04-28
Hits: 3145

Jord

jordสุมาลี โตกทอง (จ๊อด) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2538  และปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2550

ปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่รณรงค์นโยบาย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบบริการ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  และเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี

ในอดีตเคยเป็นผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ อีกทั้งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และผู้ประสานงานภาคี แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการด้านวิชาการ และงานด้านความหลากหลายทางเพศ  หญิงรักหญิง กะเทย/คนข้ามเพศ,  เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนุนเสริมและประเมินภายใน แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ, นักวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์แรงงานหญิง องค์กรแอคชั่นเอดประเทศไทย, คณะทำงานโครงการผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงการจัดการที่ดินและทรัพยากรพื้นที่อันดามัน องค์กรแอคชั่นเอดประเทศไทย,เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและวิชาการ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, เจ้าหน้าที่โครงการรณรงค์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สภาประชากร (The population council), ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยเรื่องบันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม โครงการรณรงค์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สภาประชากร (The population council) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสังคม มูลนิธิผู้หญิง

2013-04-22
Hits: 4220

Kho

Koเอกรินทร์ เกิดสูง (โก๋) กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ด้านสังคมสงเคราะห์คลินิค คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะได้เห็นเพื่อนสนิทเสียสละตนเองในการทำงานเพื่อเพื่อนกะเทยไทย จึงเกิดความสนใจในงานเพื่อสังคม ได้ชิมลางเป็นอาสาสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งจน ตัดสินใจลาออกจากโลกธุรกิจมาศึกษาต่อในศาสตร์ที่สามารถทำงานเพื่อเพื่อน มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสนใจในประเด็นการบำบัดฟื้นฟูผู้ประสบปัญหาด้านต่างๆด้วยวิธีการเจริญ สติ และมีความเชื่อมั่นว่าปัจจุบันขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุด
2013-04-22
Hits: 3201

Ron

รณภูมิ สามัคคีคารมย์ (รณ) Ph.D. (Medical and Health Social Sciences) จบปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านมาเคยเป็นนักวิจัยประจำของศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การวิจัยเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาวะ โดยเฉพาะในมิติของบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ ในขณะเดียวกันก็ทำงานร่วมกับนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน เพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาวะ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมก่อตั้งเครือข่ายสุขภาพและโอกาส อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมเพศวิถีศึกษา ปัจจุบันได้ทุ่มเท และอุทิศพลังสมองให้กับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 

2011-05-14
Hits: 4441

Poy

Panisara ปาณิสรา (ปอย) สกุลพิชัยรัตน์ เคยทำงานในตำแหน่งเลขานุการทีมวิจัยสังคมและชุมชน ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรณรงค์ภายในชุมชนทั้งแง่ของอนามัยเจริญพันธุ์ เพศภาวะกับเพศวิถี การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและประเด็นอื่นๆทางสังคม รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆของฝ่ายบริการวิชาการด้วย จากนั้นจึงได้ร่วมงานกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและกะเทย/สาวประเภทสอง โดยที่ผ่านมาได้เคยร่วมรณรงค์ผลักดันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆ จึงเกิดความสนใจในประเด็นนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนกะเทยจึงเริ่มหันมาทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในตำแหน่งผู้ประสานงาน ของโครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ ก่อนจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยจนถึงปัจจุบัน

2011-05-14
Hits: 4301

ปฏิทินกิจกรรม

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com